Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:25

Karta obstarávania #KE/1/2019
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia

Informácie

ID zákazky
4437
Názov predmetu
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia
Číslo spisu
KE/1/2019
Číslo z vestníka VO
31196-MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 211-516647
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 087 482,48 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71311230-2 - Inžinierske služby pre oblasť železníc
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71300000-1 - Inžinierske služby
34941300-8 - Električkové trate
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky pozostáva zo súboru projektových prác a inžinierskych činností, ktoré vzájomne vecne súvisia, navzájom sa dopĺňajú a chronologicky na seba nadväzujú. Pre riadnu realizáciu zákazky je nevyhnutná detailná znalosť jednotlivých štádií realizácie tejto zákazky, čo je možné efektívne dosiahnuť iba v prípade plnenia celej zákazky jedným zmluvným partnerom. Pri rozdelení predmetu zákazky by subjekty realizujúce rôzne časti zákazky museli byť súčinné aj pri realizácii iných častí zákazky a to v záujme koordinácie činností, zabezpečujúc tak vnútornú jednotu a nerozpornosť dokumentácie a projektovej prípravy. Takáto realizácia zákazky by v konečnom dôsledku priniesla zníženie efektivity poskytovaných služieb, zvýšenie rizík a tiež zvýšenie nákladov. V neposlednom rade by rozdelenie zákazky na časti mohlo viesť k vzniku problémov právneho charakteru pri projektovej príprave.
Rozdelenie predmetu zákazky je na mieste vtedy, pokiaľ je plnenie v rámci jednotlivých častí svojím charakterom odlišné a navzájom nesúvisiace. Jednotlivé činnosti, ktoré sa majú vykonávať v rámci tejto zákazky navzájom súvisia, a to tak z hľadiska miestneho, ako aj časového a funkčného a nie je preto vhodné rozdelenie predmetu zákazky na časti.
Vzhľadom na to, že i v prípade obstarávania tejto zákazky nerozdelenej na časti sa jej majú možnosť zúčastniť najmä malé a stredné podniky, je naplnený účel dostupnosti verejných zákaziek pre malé a stredné podniky, čo je zároveň legislatívnym zámerom úpravy rozdeľovania zákaziek na časti. Opierajúc sa tiež o rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie týkajúcu sa rozdeľovania zákaziek, nie je vhodné zákazku deliť na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia, tzn. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností podľa „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2019 v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.12.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Lucia Lorencová
kosice.lorencova@tatratender.sk
+421 911226997

Dokumenty