Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.02.2024 23:17

Karta obstarávania #MK/A/2023/19626
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie

Informácie

ID zákazky
45186
Názov predmetu
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Číslo spisu
MK/A/2023/19626
Číslo z vestníka EU
2023/S 173-543794
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 392 935,68 EUR
Hlavný CPV
50232000-0 - Údržba verejného osvetlenia a dopravných signalizácií (semaforov)
Doplňujúci CPV
71356100-9 - Technická kontrola
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie, elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejného obstarávateľa - vykonávanie pravidelnej údržby cestnej svetelnej signalizácie, elektronických dopravných značiek a meračov rýchlosti, programátorských činností, odborných prehliadok a činností súvisiacich s odstránením nefunkčnosti (opravou) zariadení vrátane súvisiacich stavebných prác a dodávok výrobkov/materiálov nevyhnutných na plnenie zmluvy s ich dopravou na miesto použitia ako aj ďalších činností vyplývajúcich zo zmluvy a jej príloh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.10.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
10.10.2023 09:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 556419592

Dokumenty