Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 09:00

Karta DNS #NL DNS 3/2023
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe

Informácie

ID zákazky
46137
Názov predmetu
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe
Číslo spisu
NL DNS 3/2023
Číslo z vestníka VO
30895 - MUP
Číslo z vestníka EU
2023-OJS174-545399
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
20 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
45234127-2 - Stavebné práce na električkových depách
Doplňujúci CPV
45234128-9 - Stavebné práce na nástupištiach električiek
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45231600-1 - Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení
45255400-3 - Montážne práce
45317000-2 - Iné elektroinštalačné práce
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
34632300-9 - Elektroinštalácie pre železnice
45234120-3 - Práce na stavbe mestskej železnice
45234111-7 - Stavebné práce na mestských železniciach
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác na električkových a trolejbusových dráhach za účelom odstránenia následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení, spôsobených buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou, prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného a teda bezpečného stavu, ale aj na zadávanie zákaziek na uskutočnenie plánovaných opráv či modernizácií zariadení PTZ stavieb na mestských dráhach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.10.2023 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.10.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty