Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 14:14

Karta zákazky #NL DNS 3/2023-003
Zastávka Krížna smer Karadžičova, prípojka NN _č. 03_2024

Informácie

ID zákazky
55752
Názov predmetu
Zastávka Krížna smer Karadžičova, prípojka NN _č. 03_2024
Číslo spisu
NL DNS 3/2023-003
Číslo z vestníka VO
30895_MUP
Číslo z vestníka EU
2023/S 174-545399
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 342,40 EUR
Hlavný CPV
45234127-2 - Stavebné práce na električkových depách
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
45231600-1 - Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení
45255400-3 - Montážne práce
45317300-5 - Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch
34632300-9 - Elektroinštalácie pre železnice
45234111-7 - Stavebné práce na mestských železniciach
45317000-2 - Iné elektroinštalačné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zhotoviteľ stavby bude povinný dodržať podmienky uvedené v Oznámení k ohlásenej drobnej stavbe č. SÚ/CS 16506/2023/2/ABA-368
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť :
- Vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí;
- Rozkopávkové povolenie;
- Vypracovanie Projektu organizácie dopravy (ďalej len „POD“)Práce spojené s realizáciou novej NN prípojky;
- Odstránenie pôvodnej vzdušnej NN prípojky;
- Povolenie na využívanie verejného priestranstva z dôvodu umiestnenia zariadenia staveniska.

Rozsah zákazky zahŕňa aj zabezpečenie všetkých náležitostí potrebných k užívaniu hotového Diela ( odovzdané v 4 vyhotoveniach ) :
a) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby (aj v digitálnej podobe), vrátane vkladu do digitálnej mapy mesta;
b) projekt skutočného vyhotovenia stavby potvrdený Zhotoviteľom s vyznačením všetkých zmien a odchýlok;
c) východiskovú revíznu správu a úradnú skúšku UTZ elektrického
d) doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do príslušného stavebného objektu;
e) doklady o spôsobe zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov z vykonaného Diela.
f) kópie stavebného denníka

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.06.2024 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty