Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 08:43

Karta obstarávania #13/2023/10302
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 Ladomirová - Hunkovce, rozšírenie na 4-pruh

Informácie

ID zákazky
49225
Názov predmetu
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 Ladomirová - Hunkovce, rozšírenie na 4-pruh
Číslo spisu
13/2023/10302
Číslo z vestníka EU
2023/S 219-691467
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
875 019,00 EUR
Hlavný CPV
71311220-9 - Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že nerozdelenie predmetu zákazky je ekonomicky, administratívne a technicky výhodnejšie pri dodaní služby od jedného dodávateľa, nakoľko ide o špecifický druh služby, zložený z časovo bezprostredne na seba nadväzujúcich prác. Rozdelenie na časti by mohlo predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Pri spracovávaní jednotlivých častí dokumentácií práce na seba bezprostredne nadväzujú, a preto je nutné, aby ich realizoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky objednávateľa. Nie je možné zákazku rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, pretože ich vzájomná koordinácia pri jednotlivých častiach diela by bola značne problémová a mohla by mať negatívny vplyv na dodržanie zmluvného termínu dodania dokumentácií.
V prípade rozdelenia zákazky na menšie celky by počas projekčných prác vznikali nejednoznačnosti vyplývajúce z problémov zosúladenia jednotlivých čiastkových prác v rámci ich vzájomnej nadväznosti. Pri rozdelení zákazky by z toho vyplynula komplikovanosť na koordináciu, časové oneskorenia s ohrozením dodržania zmluvného termínu dodania, dodatočné práce naviac a s tým súvisiace navýšenie finančných zdrojov na projekčné práce. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné v požadovanom rozsahu spracovania dokumentu zachovať kontinuitu tvorby dokumentu jedným dodávateľom, a to z dôvodu zabezpečenia komplexnosti, kvality, hospodárnosti a efektívnosti vypracovania diela, keďže výsledkom plnenia predmetu zákazky bude zhotovenie jednej projektovej dokumentácie.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) pre rozšírenie na 4-pruh v úseku od križovatky Svidník sever po križovatku Hunkovce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 40 000,00 EUR (slovom: štyridsaťtisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. Lehota viazanosti ponúk: 9 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
13.12.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Klaudia Almanová
klaudia.almanova@ndsas.sk
+421 258311715

Dokumenty