Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 17:30

Karta obstarávania #MK/C/2020/01231
Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach

Informácie

ID zákazky
9728
Názov predmetu
Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach
Číslo spisu
MK/C/2020/01231
Číslo z vestníka VO
247/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 227-559345
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Ide o súťaž návrhov.
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej politiky Košíc je podpora nájomného bývania na území mesta. Snahou samosprávy je zosúladiť proces bytovej výstavby s politikou štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať so štátnou správou na vytvorení podmienok pre vstup rôznych foriem investovania do bytovej výstavby, zohľadňovať v návrhu štandardov vznikajúcu sociálnu diferenciáciu obyvateľstva so zabezpečením zodpovedajúceho bývania pre všetky vrstvy obyvateľstva. Klientela nie je ohraničená na sociálne slabšie skupiny obyvateľov, mesto má záujem poskytnúť ubytovanie vo forme obecných bytov všetkým ľuďom, ktorí prejavia záujem o takýto typ bývania v širšom centre - teda mestské nájomné byty. Cieľom súťaže je nájsť najviac optimálny návrh riešenia mestských nájomných bytov z pohľadu komplexnej architektonickej kvality, zahŕňajúci v sebe funkčné, technické a prevádzkové riešenie, ako aj ekonomickú realizovateľnosť návrhu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Mižák
miroslav.mizak@kosice.sk
+421 556419810

Dokumenty