Status: Ongoing

Server time: 19.05.2024 12:49

DPS card #S23508-2022-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR

Information

ID of tender
32480
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S23508-2022-OZZ
Public tender journal ref. no.
220/2022 43034 - MUT
EU journal ref. no.
2022/S 195-552272
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
09123000-7 - Natural gas
Centralised tender
Yes
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie a zemného plynu pre potreby rezortu MZ SR
Podrobný opis predmetu zákazky pre časti/kategórie a požiadavky verejného obstarávateľa na dodanie je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Notes

1. Zriadenie DNS a zadávanie zákaziek v rámci DNS predstavuje centrálne verejné obstarávanie v zmysle § 15 zákona a verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 zákona. Verejný obstarávateľ zabezpečuje proces centrálneho verejného obstarávania prostredníctvom zákaziek zadávaných v DNS. Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) zákona prostredníctvom verejného obstarávateľa bude Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“), jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ako aj iným prijímateľom v rezorte MZ SR, ktorými sú verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona, dodávaný predmet zákazky v súlade so súťažnými podkladmi na území Slovenskej republiky v členení na samosprávne kraje Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami / uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

3. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

4. Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.

5. Predpokladaný rozsah zákazky v kWh:

Časť/kategória 1: Predpokladaný odber v rámci tejto časti/kategórie DNS za celé obdobie jeho trvania je 212 000 000 kWh.
Časť/kategória 2: Predpokladaný odber v rámci tejto časti/kategórie DNS za celé obdobie jeho trvania je 660 000 000 kWh.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
08.11.2022 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
08.11.2026 10:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297
Another contact
Mgr. Matúš Novák
matus.novak@health.gov.sk
+421 259373322

Documents

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie pre potreby rezortu MZ SR

Status
Ongoing
Main CPV
09310000-5 - Electricity

Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR

Status
Ongoing
Main CPV
09123000-7 - Natural gas

Tenders