Status: Ongoing

Server time: 30.05.2023 03:45

DPS card #MAGS OVO 50336/2019
IT HW a podpora

Information

ID of tender
4530
Name of content of tender
IT HW a podpora
Tender ref. no.
MAGS OVO 50336/2019
Public tender journal ref. no.
22550 - MUT
EU journal ref. no.
2019/S 151-371831
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
4 791 666,67 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín CPV kódov
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
32200000-5 - Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie
32300000-6 - Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
-Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
-Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
03.09.2019 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
12.09.2024 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
Another contact
Procesný garant
Mgr. Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Documents

Tenders