Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:45

Karta obstarávania #38832/2021
Revitalizácia sídliskového dvora – Agátka v Trnave, II.

Informácie

ID zákazky
13719
Názov predmetu
Revitalizácia sídliskového dvora – Agátka v Trnave, II.
Číslo spisu
38832/2021
Číslo z vestníka VO
40242-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 253 185,51 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45236250-7 - Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
34993000-4 - Osvetlenie ciest
43325000-7 - Zariadenia pre parky a ihriská
45316100-6 - Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Projektová dokumentácia rieši 4 funkčné zóny vo vnútrobloku ohraničenom bytovými domami na Hlbokej a V. Clementisa, zo severu budovou TTSK a z juhu Mestským zimným štadiónom.
Sú to:
Funkčná zóna A) - Veľká relax zóna za daňovým úradom a úradom Trnavského samosprávneho kraja
SO 01 Krajinná architektúra, SO 02 Detské ihriská, SO 03 Výstavba verejných toaliet,
Funkčná zóna C) - Plocha verejného parku
SO 01 Krajinná architektúra, SO 02 Výstavba umelého potoka a jazera, SO 03 Elektroinštalácie, SO 04 Valčeková šmykľavka,
Funkčná zóna D) - Kopec Agátka s malou hernou zónou
SO 01 Krajinná architektúra, SO 02 Detské ihrisko, SO 03 Cyklochodník, SO 04 Verejné osvetlenie
Funkčná zóna E) - Dvory bytových domov s priľahlými priestormi a svahu za hotelom Inka (Spektrum) na ulici V. Clementisa
SO 01 Krajinná architektúra, SO 02 Detské ihrisko, SO 03 Komunitná záhrada, SO 04 Cyklochodník,
SO 05 Verejné osvetlenie
Podrobnejšie je rozsah zákazky uverejnený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.09.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty