Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.08.2022 15:26

Karta obstarávania #202108041
Vizuálna identita a grafické služby pre mesto Nitra

Informácie

ID zákazky
13795
Názov predmetu
Vizuálna identita a grafické služby pre mesto Nitra
Číslo spisu
202108041
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
21 500,00 EUR
Hlavný CPV
79822500-7 - Grafické návrhy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zákazka zahŕňa:
● Vypracovanie vizuálnej identity vychádzajúcej z víťaznej ponuky, ktorý bude obsahovať aj
nasledujúce grafické práce:
○ špecifikácia farebnosti a používania grafických prvkov a princípov
○ definícia systému typografie a používaných písiem
○ návrh systému označovania mestských organizácii a oddelení mestského úradu
○ návrhy grafických výstupov pre internú aj externú komunikáciu (online aj offline)
○ návrh systému navigácie v budove mestského úradu
○ označenie autobusov mestskej hromadnej dopravy (doplnenie existujúceho dizajnu)
○ ďalšie aplikácie v spolupráci s oddeleniami Mestského úradu Nitra:
■ Odbor komunikácie a propagácie
● radničné noviny
● mestský web www.nitra.sk (dizajnérska spolupráca s dodávateľom webu)
■ Odbor kultúry
● označenie mestských kultúrnych zariadení
● propagácia podujatí
■ Útvar hlavného architekta
● manuál verejných priestranstiev
● mestský mobiliár a mestská navigácia
● web uzemnyplan.nitra.sk
■ Stredisko mestských služieb
● vozový park
● pracovné odevy
■ Turistické informačné centrum
● darčekové predmety (merch)
● turistický web visitnitra.sk
● Grafické práce pre Mestský úrad Nitra: prípravu a grafickú úpravu textov, prípravu podkladov na tlač,
grafické spracovanie dát, fotografií, grafov a ostatných priebežných aplikácii vizuálnej identity
● Školenie interných grafických pracovníkov mestského úradu na prácu s novou vizuálnou identitou
● Skompletizovanie Manuálu vizuálnej identity mesta Nitra
Súčasťou predmetu zákazky sú rozdielne typy prác, preto je potrebné rozdeliť hodinovú sadzbu na práce
vyžadujúce pozíciu senior dizajnéra a hodinovú sadzbu na práce vyžadujúce junior dizajnéra. Predmetom
zákazky je navrhnutie zásad vizuálnej identity a poskytovanie grafických služieb v predpokladanom rozsahu
300 hodín senior dizajnéra a 500 hodín junior dizajnéra. Počet hodín je orientačný a finančný strop zákazky
určuje predovšetkým predpokladaná hodnota zákazky.
Za hodinovú sadzbu senior dizajnéra sa považuje napríklad koncepčná práca na vizuálnej identite, tvorba
systému a šablón, dohľad a zaškolenie plnenia navrhnutého systému. Za hodinovú sadzbu junior dizajnéra
sa považuje napríklad práca na naplnení systému vizuálnej identity, príprava podkladov na tlač, výstupov pre
online komunikáciu, grafická úprava textov alebo napĺňanie šablón. Prácu môže vykonávať kolektív alebo
jedna osoba.
Spôsob spolupráce s víťazom obstarávania je definovaný v Rámcovej zmluve o poskytovaní grafických
služieb (Príloha 4). Konkrétny rozsah hodín pre jednotlivé čiastkové zákazky a ich rozdelenie medzi
hodinové sadzby senior a junior dizajnéra bude predmetom dohody pred ich objednaním.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.08.2021 08:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk
+421 376502272

Dokumenty