Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2023 23:11

Karta obstarávania #SNM-BET-NDL-2021/68
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Informácie

ID zákazky
15803
Názov predmetu
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu
SNM-BET-NDL-2021/68
Číslo z vestníka EU
2021/S 225-588725 z 19.11.2021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 630 000,00 EUR
Hlavný CPV
45212354-2 - Stavebné práce na objektoch hradov
Doplňujúci CPV
45410000-4 - Omietkarské práce
45454100-5 - Reštaurovanie
45453100-8 - Renovačné práce
45454000-4 - Obnovovacie práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45262500-6 - Murovanie a murárske práce
45223300-9 - Stavebné práce na stavbe parkovísk
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45232410-9 - Kanalizačné práce
45232150-8 - Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
45311000-0 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45112700-2 - Terénne úpravy
45260000-7 - Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
45262600-7 - Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45262000-1 - Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác
45120000-4 - Prieskumné vrty a vrtné práce
45111300-1 - Demontážne práce
45316000-5 - Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov
76530000-7 - Banské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom komplexnej obnovy Hradu Krásna Hôrka je obnova Dolného a Stredného hradu a revitalizácia Podhradia. Práce zahŕňajú najmä stavebné práce na Dolnom a Strednom hrade a realizáciu stavieb v Podhradí. V rámci Podhradia budú vybudované nové líniové stavby (dopravná infraštruktúra, inžinierske siete) a novostavby občianskej a technickej vybavenosti okolia hradu, ktoré budú tvoriť servisnú funkciu k samotnému objektu národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka. Vo väčšine stavebných objektov sú pomerne rozsiahle zemné práce, čo je v prostredí krasového masívu hradnej homole pomerne náročná činnosť, vyžadujúca zvýšenú opatrnosť a minimalizáciu počtu zásahov, resp. vyžadujúca združovanie prác do takého technologického postupu, ktorý nebude znamenať zvýšené riziko pre stabilitu hradného kopca a teda ani konštrukcií samotného hradu – preto je nutné realizovať všetky tieto práce spoločne, nie čiastkovo.
Dodanie predmetu zákazky po častiach, resp. rôznymi zhotoviteľmi môže mať za následok, že takéto rozdelenie by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným, ekonomicky nevýhodným a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexnosti a vzájomnej previazanosti stavebných prác. Zákazka si vyžaduje komplexnú, navzájom prepojenú a logicky a funkčne previazanú realizáciu všetkých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky. Rozdelenie zákazky medzi viacerých zhotoviteľov by mohlo viesť k funkčne nekompatibilnej výstavbe.
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, z toho dôvodu, že aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu zrealizovať dielo na celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela "Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu" podľa nasledovného členenia:
- Časť A - I. Etapa - Realizácia 13 stavebných objektov a 6 prevádzkových súborov
- Časť B - II. Etapa - SO 01 Hrad Krásna Hôrka
- Časť C - Trvalé krovy a strechy - zmena stavby pred dokončením
Hrad Krásna hôrka s bezprostredným okolím je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaný pod číslom 518/1-22, realizačné práce budú vykonávané pod štátnym pamiatkovým dohľadom podľa zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (Pamiatkový zákon).
Podrobné informácie sú obsahom projektovej dokumentácie a ďalšej sprievodnej dokumentácie, ktorá tvorí prílohy k Zväzku 3 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Zelené obstarávanie

Áno

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.03.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.03.2022 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Róbert Janík
tender@process-management.sk
+421 254653904

Dokumenty