Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.06.2022 03:56

Karta obstarávania #UP - VO /2019
Trenčín- revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova-Jaselská -Vajanského -Sládkovičova

Informácie

ID zákazky
4000
Názov predmetu
Trenčín- revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova-Jaselská -Vajanského -Sládkovičova
Číslo spisu
UP - VO /2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 113-278281
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom súťaže je urbanisticko–architektonicko–krajinárske riešenie revitalizácie pešej zóny v Trenčíne: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského – Sládkovičova.

Predpokladané náklady na realizáciu projektu (zhotovenie diela) bez inžinierskych sietí a integrovaného modulárneho verejného osvetlenia sú 2.312 000,00 € bez DPH.
Vzhľadom k tomu, že vyhlasovateľ v čase vyhlásenia súťaže návrhov nevie, či si správcovia jednotlivých inžinierskych sietí budú sami vykonávať realizáciu inžinierskych sietí vrátane projektových dokumentácií, nezahŕňa ich do predpokladaných nákladov na realizáciu projektu a projektové dokumentácie jednotlivých inžinierskych sietí vrátane integrovaného modulárneho verejného osvetlenia nie sú predmetom tejto súťaže.

Vyhlasovateľ organizuje Verejnú súťaž návrhov v zmysle § 122 zákona č. 343/ 2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej v texte len ako „ZVO“) v spojení so súťažným poriadkom SKA z 13. 4. 2016, s odchýlkami uvedenými v týchto podmienkach (ďalej v texte len ako „súťaž návrhov“ ).

Vyhlasovateľ oznamuje, že na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4.1. Podľa predmetu riešenia sa súťaž vyhlasuje ako urbanisticko–architektonicko–krajinárska súťaž (kombinovaná súťaž návrhov podľa § 1 ods. 1 písm. g) Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z. o súťaži návrhov).

4.2. Podľa účelu sa súťaž vyhlasuje ako projektová.

4.3. Podľa okruhu účastníkov sa súťaž vyhlasuje ako verejná, pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov v prvom kole. Maximálny počet účastníkov, ktorí budú vyzvaní do druhého kola, sú piati, minimálny počet sú traja. (viď bod 13.2 týchto súťažných podmienok). Druhé kolo bude tiež anonymné.

4.4. Podľa počtu kôl sa súťaž vyhlasuje ako dvojkolová.
Cieľom prvého kola súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenia predmetu súťaže pre postup do druhého kola, ktoré splnia požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.
V druhom kole budú postupujúce návrhy z prvého kola revidované odporúčaniami poroty a dopracované o podrobnejšie krajinárske riešenie, detaily, povrchy, špecifikáciu materiálov, osvetlenia, mobiliáru, drobnej architektúry, prípadných priestorových architektonických konštrukcií (objektov), umeleckých diel a podobne.

Podrobnejšie v Súťažných podmienkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Vzhľadom k prednastaveniu tohto formulára uvádzame, že niektoré položky nám nešli inak označiť, iba ako je prednastavený formulár a nie sú v súlade so Súťažnými podmienkami a to konkrétne:
1. kritérium na vyhodnotenie ponúk nebude v tejto súťaži návrhov : Najlepší pomer ceny a kvality ale bude v súlade s uvedenými kritériami s Súťažných podmienkach.
2. Výsledkom verejného obstarávania , čiže tejto súťaže návrhov bude udeľovanie cien v súlade so Súťažnými podmienkami a nie uzavretie jednorázovej zmluvy.
3. na vyhodnotenie je určená cena: neaplikuje sa.

Všetky podmienky k danej súťaži sú uvedené v Súťažných podmienkach.

Termíny

Lehota na predkladanie súťažných návrhov v prvom kole
23.09.2019 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.09.2019 09:00:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov v druhom kole
02.12.2019 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.12.2019 08:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trenčín
Adresa
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Dokumenty