Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2021 09:19

Karta obstarávania #RK/NLZ/002
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.

Informácie

ID zákazky
6542
Názov predmetu
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.
Číslo spisu VO
RK/NLZ/002
Číslo z vestníka EU
2020/S 034-080279
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Rokovacie konanie so zverejnením
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 587 500,000 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy ako komplexnej služby na jednoznačne geograficky vymedzenom, kompaktnom území. Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. V danom prípade verejný obstarávateľ ako osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Verejný obstarávateľ tak rozhodol, že nerozdelí predmet zákazky na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberok počas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskou autobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby pri vykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifného vybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inými parametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť.
16.03.2020 13:00:00
Plánované otváranie žiadostí
16.03.2020 13:00:00
Lehota na predkladanie základných ponúk
14.09.2020 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.09.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Ružomberok
Adresa
Námestie A. Hlinku 1
Ružomberok
034 01, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Mišovič
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4991

Dokumenty