Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 06:13

Karta obstarávania #SE-VO2-2022/002670
Mobilné kontajnery - III.

Informácie

ID zákazky
16741
Názov predmetu
Mobilné kontajnery - III.
Číslo spisu
SE-VO2-2022/002670
Číslo z vestníka VO
018/2022 p.č.04507-MST z 24.1.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 015-032125 z 21.1.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
174 888,00 EUR
Hlavný CPV
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

1.časť - Mobilné kontajnery - III. - 1.logický celok
Mobilný kontajner na uloženie nebezpečných chemických látok. Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mobilného kontajnera v množstve 2 ks na uloženie nebezpečných chemických látok. Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia. Podrobný opis je uvedený v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
2.časť - Mobilné kontajnery - III. - 2.logický celok
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mobilného kontajnera na uloženie chemických látok (v kvapalnom aj tuhom stave v bezpečnostných obaloch) na zabezpečenie ich bezpečnej prepravy do miesta ich uskladnenia, dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov pre prevoz a nakladanie / vykladanie chemických látok, taktiež zabezpečeniu v
prípade dopravnej nehody, ako i jeho uzamykanie. Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia. Podrobný opis je uvedený v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.02.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.02.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Baxant
miroslav.baxant@minv.sk
+421 250944575
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

Mobilné kontajnery - III. - 1.logický celok

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
66 888,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Mobilné kontajnery - III. - 2.logický celok

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
108 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34221000-2 - Špeciálne mobilné kontajnery
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy