Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:24

Karta obstarávania #OVO/38222/2022
ZŠ s MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu

Informácie

ID zákazky
19107
Názov predmetu
ZŠ s MŠ Nám. SUT – rekonštrukcia areálu
Číslo spisu
OVO/38222/2022
Číslo z vestníka VO
18968 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 046 209,81 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45212221-1 - Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách
45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Rekonštrukcia areálu ZŠ s MŠ Nám. SUT v Trnave podľa projektovej dokumentácii stavby spracovanej spoločnosťou Stapring, a.s., Piaristická 2, 949 24 Nitra, Ing. arch. Ján Mezei autorizovaný architekt.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
10.05.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty