Stav: Ukončená

Serverový čas: 31.03.2023 23:50

Karta obstarávania #2022 - 137
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej prehliadky, odbornej skúšky, vyhotovenia príslušných dokladov a dodanie náhradných dielov

Informácie

ID zákazky
36263
Názov predmetu
Servis špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vrátane vykonania odbornej prehliadky, odbornej skúšky, vyhotovenia príslušných dokladov a dodanie náhradných dielov
Číslo spisu
2022 - 137
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
210 000,00 EUR
Hlavný CPV
50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie
Doplňujúci CPV
50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych častí vozidiel
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ vyhlásil v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2022/S 207-591195 zo dňa 26.10.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 232/2022 - 27.10.2022 pod značkou 45286 – MSS nadlimitnú zákazku s názvom „Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel“ rozdelenú na tri časti podľa jednotlivých typov/značiek nadstavieb vozidiel.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko v danom prípade ide o potrebu poskytnutia požadovanej služby komplexne jedným poskytovateľom, pričom vzhľadom k obstarávanému predmetu nie je rozdelenie zákazky na časti účelné. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by nebolo účelné z technických, procesných ani finančných
dôvodov, ako ani z dôvodu efektívneho riadenia zmluvného vzťahu s poskytovateľom.
Predmet zákazky už bol súčasťou rozdeleného predmetu pôvodnej zákazky na časti.

Vyššie uvedené skutočnosti považuje verejný obstarávateľ za relevantné dôvody, ktoré viedli verejného obstarávateľa k takémuto rozhodnutiu.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác, opráv a údržby špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel s namontovaným hydraulickým čelom, hydraulickou rukou a jednoramenné hákové nosiče vo vlastníctve verejného obstarávateľa vrátane vykonania odbornej skúšky a odbornej prehliadky s vystavením príslušných dokladov v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a dodanie náhradných dielov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.01.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
26.01.2023 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty