Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.01.2020 23:47

Karta obstarávania #S09611-2019-OSI
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy

Informácie

ID zákazky
3743
Názov predmetu
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy
Číslo spisu VO
S09611-2019-OSI
Číslo z vestníka EU
2019/S 106-259070
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Užšia súťaž
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 512 930,17 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71311300-4 - Poradenské služby pre oblasť infraštruktúry
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky možno rozdeliť z hľadiska jeho povahy na dve základné kategórie. Prvou sú činnosti, ktoré zahŕňajú činnosti plánovania, programovania a návrhu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy, s následným vypracovaním urbanisticko-architektonického riešenia a vypracovaním projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pre prípravu realizácie stavby. Druhou kategóriou sú podporné a poradenské činnosti pri postupnej implementácii celého projektu vrátane podpory pri výstavbe, uvádzaní nemocnice do prevádzky ako aj pri implementácii plánu transferu zamestnancov.

Každá z uvedených súčastí predmetu zákazky na seba v určitom momente nadväzuje a každá s každou súvisí. Podstatou špecifikácie všetkých činností je zabezpečenie komplexnej prípravy projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava tak, aby bola zachovaná zodpovednosť za komplexný výsledok. Jednotlivé výstupy úspešného uchádzača, ktoré bude odovzdávať v rámci plnenia predmetu zákazky totiž budú predstavovať vstupné podklady do ďalších fáz projektu. Z pohľadu zodpovednosti za výsledok je preto nevyhnutné preniesť komplexnú zodpovednosť za návrh a implementáciu riešenia na jedného dodávateľa. V opačnom prípade by prakticky nebolo možné flexibilne koordinovať postupy viacerých separátnych dodávateľov. Rovnako by sa výrazne oslabila pozícia verejného obstarávateľa vo vymožiteľnosti zodpovednosti u jednotlivých dodávateľov, keďže výstupy jednotlivých dodávateľov by sa navzájom ovplyvňovali, čo by vyvolávalo neustálu potrebu zmien zadaní pre jednotlivých dodávateľov. Nie je vylúčené, že aj výstupy v neskorších fázach projektu môžu spätne ovplyvniť výstupy skorších fáz projektu, ktoré budú musieť byť prepracované, resp. dopracované. Z hľadiska zodpovednosti v prípade viacerých separátnych dodávateľov by tak bolo neefektívne, aby výstupy jedného dodávateľa menili zadania ostatných dodávateľov. Z praktického hľadiska by bola realizácia takto nastavených zákaziek výrazne neefektívna až prakticky neskoordinovateľná.

Rozdelenie daných činností na samostatne obstarávané celky by bolo výrazne neefektívne aj z časového hľadiska. Ako bolo vyššie uvedené výstupy zo skorších fáz projektu sú podstatné ako vstupy pre ďalšie fázy projektu. V takom prípade by bolo potrebné obstarávať každú fázu projektu samostatne, čo by znamenalo množstvo na seba nadväzujúcich obstarávaní, ktoré by nemohli prebiehať bez výstupu z predošlého obstarávania. Vzhľadom na dĺžku procesu obstarávania by sa takto rozdelený projekt s istotou neúmerne predĺžil a bola by ohrozená jeho včasná a riadna realizácia.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Verejný obstarávateľ má záujem pripraviť, realizovať a prevádzkovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava (ďalej len "nUNB") v lokalite Rázsochy, ktorá bude regionálnym centrom excelentnosti, spôsobilým poskytovať komplexné služby v liečebno-preventívnej starostlivosti a rýchlu nadštandardnú diagnostiku a liečbu, a zároveň sa stane centrom pre výskum a vzdelávanie v lekárskych i nelekárskych študijných programoch. Záujmom verejného obstarávateľa je, aby nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy bola modernou nemocnicou s prepracovanou logistikou, využívajúcou unikátne zariadenia a smart technológie šetrné k životnému prostrediu a umožňujúce vysoko efektívnu prevádzku.

V nadväznosti na vyššie uvedené predmet zákazky zahŕňa nasledovné činnosti

a) programovanie, plánovanie, urbanisticko-architektonické riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva pre prípravu realizácie stavby a autorského dohľadu nad realizáciou stavby nUNB v lokalite Rászochy; a

b) poskytnutie služieb presahujúcich rámec vyššie uvedených činností spočívajúcich v poradenstve a v manažmente zdravotnej starostlivosti.

Bližší rozsah predmetu zákazky a podmienky plnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
20.12.2019 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Uríček
tomas.uricek@tatratender.sk
+421 917502395
Ďalšie kontakty
lucia.strbova@tatratender.sk +421 910 813 539
Mgr. Michal Machánek +421 257393322
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/636

Dokumenty