Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.09.2020 15:00

Karta DNS #NL DNS 2/2019
Nákup náhradných dielov pre električky

Informácie

ID zákazky
5226
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov pre električky
Číslo spisu VO
NL DNS 2/2019
Číslo z vestníka VO
27510 - MUT
Číslo z vestníka EU
487194-2019-SK
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
14 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Doplňujúci CPV
34900000-6 - Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
34600000-3 - Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Električky T3
Električky T6
Električky K2S
Električky 29T
Električky 30T
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty

Zákazky