Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:00

Karta zamówienia #MPe/OI/157/2023
ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ

Informacje

ID zamówienia
43804
Nazwa zamówienia
ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ
Numer zamówienia
MPe/OI/157/2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
45 456 584,90 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ063 - Vysočina
Przedmiot zamówienia

Nástavba 1. stupně ZŠ Na Pražské, Pelhřimov

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to nástavba stávající
budovy základní školy – výstavba nových učeben včetně hygienického zázemí.

Předmět díla je definován mj. těmito dokumenty:
1. Projektová dokumentace „ZŠ Na Pražské nástavba 1. stupně ZŠ“ ve stupni DPS,
zpracovatel Atelier 99 s.r.o., zodp. projektant: Ing. Martin Jeřábek, datum
zpracování: 8/2022, vše v rozsahu vyhl.č. 169/2016 Sb.
2. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr k projektové
dokumentaci, vše v rozsahu vyhl.č. 169/2016 Sb.
3. Návrh smlouvy o dílo zpracovaný zadavatelem VZ – závazný vzor.
4. Zadávací dokumentace a tato výzva k podání nabídek
5. Společné povolení ze dne 9.5.2022, čj. MPe/OV/374/2022-4, vydané
Městským úřadem Pelhřimov, odborem výstavby a další závazná stanoviska a
vyjádření dotčených orgánů státní správy – součástí zazipovaného dokumentu
s projektovou dokumentací

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován kompletně v rozsahu platné
projektové dokumentace a v souladu s vydaným společným povolením stavby,
stanovisky DOSS a správců sítí, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
20.11.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.11.2023 09:01:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Pelhřimov
Adres
Masarykovo náměstí 1
Pelhřimov
393 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Petera
petera.t@mupe.cz
+420 770110918
Inne kontakty
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností/smluvní zástupce zadavatele (§ 43 ZZVZ):

Obchodní firma: AUTHORIA, s.r.o.
Korespondenční adresa: Vrchlického 12, 586 01 Jihlava
Sídlo: Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Statutární zástupce: Ing. Ma
Link do profilu zamawiającego
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

Dokumenty