Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:22

Karta obstarávania #MAGS OVO 58086/2021
Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova

Informácie

ID zákazky
13366
Názov predmetu
Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova
Číslo spisu
MAGS OVO 58086/2021
Číslo z vestníka VO
38970 - MSP
Číslo z vestníka EU
2021/S 147-390048
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
778 000,00 EUR
Hlavný CPV
45232210-7 - Výstavba nadzemných vedení
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Modernizované trolejbusové trate Miletičova Jelačičova Žellova a Záhradnícka Karadžičova spájajú rozvíjajúcu sa
mestskú časť Ružinov s centrom mesta a západnými časťami Bratislavy. Trate sú v súčasnosti používané linkami č. 201
a 210, pri ktorých boli v uplynulom čase identifikované najväčšie kapacitné problémy. V budúcnosti dôjde k ďalšiemu
rastu počtu cestujúcich na uvedených linkách v súvislosti s rozvojom územia Nivy a oblasti Prievozskej a Gagarinovej
ulice.

Z uvedených dôvodov DPB plánuje na linky 201 a 210 nasadiť kapacitnejšie vozidlá oproti súčasnosti (24 m a 18 m),
ktoré si vyžiadajú väčšiu kapacitu napájania. Realizáciou danej zákazky sa požaduje zabezpečiť bezpečný výjazd
trolejbusov z obratiska na Žellovej ulici v mieste napojenia na ulicu Miletičova. Súčasné trolejové vedenie je úzkym
miestom prevádzky trolejbusov z hľadiska rýchlosti s rýchlostne nedostačujúcimi trolejbusovými výhybkami, preto je
predmetom zákazky aj modernizácia výhybiek na elektrické motorčekové výhybky s prestaviteľným krížom ovládané
rádiom a výmena výzbroje deličov a napájacích bodov.

Zároveň cieľom modernizácie trolejbusovej trate Záhradnícka Karadžičova je modernizácia a výmena trolejového
vedenia v dotknutej lokalite s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. V rámci Záhradníckej ulice je potrebné začať
deličmi z obidvoch strán križovatky, od Krížnej ulice je potrebné sa napojiť v mieste ukončenia modernizácie kríženia
električka trolejbus, ktorá bola realizovaná v rámci modernizácie električkovej trate na Krížnej ulici a v smere na
Karadžičovu ulicu je potrebné rozsah napojiť na úpravy uskutočnené v rámci stavby Mlynské nivy a pripraviť napojenie
novej trolejbusovej trate Autobusová stanica Nové SND. Modernizáciou a doplnením opotrebovaných častí infraštruktúry
sa znížia nároky na údržbu, zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v riešených lokalitách.
Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohách č. 2, 3, 7 až 9 súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2021 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.09.2021 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@bratislava.sk
+421 259356295

Dokumenty

1. časť: Miletičova - Jelačičova - Žellova

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
262 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45232210-7 - Výstavba nadzemných vedení
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2. čast: Záhradnícka - Karadžičova

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
516 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45232210-7 - Výstavba nadzemných vedení
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy