Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.07.2022 22:08

Karta obstarávania #3261/2021
Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne

Informácie

ID zákazky
13893
Názov predmetu
Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne
Číslo spisu
3261/2021
Číslo z vestníka VO
42001-MSS
Číslo z vestníka EU
2021/S 166-434981
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 626 309,36 EUR
Hlavný CPV
55500000-5 - Služby jedální a hromadného stravovania
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky verejný obstarávateľ nerozdeľuje z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok. Vzhľadom na podstatu predmetu zákazky nevidí verejný obstarávateľ priestor na jeho delenie.

Z pohľadu činnosti, ktorú bude úspešný uchádzač vykonávať, teda poskytovanie stravovania, pričom mu na tento účel bude prenajatá plne vybavená kuchyňa a jedáleň, ako aj pridružené sklady a kancelárie, nie je podľa verejného obstarávateľa priestor na delenie predmetu zákazky. Dôsledkom prípadného delenia zákazky by bolo predraženie zákazky, a komplikovaná koordinácia jednotlivých činností.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je primárne zabezpečenie stravovania študentov UK a iných verejných vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia, ako aj iných pridružených osôb formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia - vysokoškolskej jedálne pozostávajúceho z plne zariadenej jedálne, kuchyne, kancelárií a pridruženého zázemia a zabezpečenie mesačného zúčtovávania príspevku na stravovanie za jedlá s nárokom na príspevok na stravovanie vydané úspešným uchádzačom v príslušnom kalendárnom mesiaci študentom verejných vysokých škôl študujúcich dennou formou štúdia v tomto stravovacom zariadení za podmienok určených v zmluve o poskytnutí dotácie na príslušný kalendárny rok uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “dotačná zmluva”) a za podmienok určených v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný kalendárny rok ustanovenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “metodika rozpisu dotácií”) zo strany uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.10.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.10.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Lenka Batková
lenka.batkova@uniba.sk
+421 918110003
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty