Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.11.2022 20:24

Karta obstarávania #SE-VO1-2022/002257
Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR

Informácie

ID zákazky
17984
Názov predmetu
Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry a LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002257
Číslo z vestníka VO
073/2022 pod číslom 17023-MST dňa 21. 3. 2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 055-140829
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 493 566,56 EUR
Hlavný CPV
30211200-3 - Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW infraštruktúry určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie a rozšírenie HW a SW infraštruktúry dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW vybavenia komunikačného prostredia určeného pre rozšírenie IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Súčasná relevantná technológia Ministerstva vnútra je založená na technológiách a riešeniach výrobcu Cisco, a to v oblasti smerovania (smerovače rodiny ASR1000), LAN infraštruktúry dátových centier na báze technológie ACI, bezpečnostných brán rodiny FirePower, SAN technológie (prepínače rodiny MDS a Nexus) i ostatnej LAN infraštruktúry (prepínače rodín Catalyst a Nexus). Realizácia projektu zabezpečí nevyhnutné doplnenie prístupovej infraštruktúry dátových centier, rozšírenie možností riadenia tejto infraštruktúry a doplnenie potrebnej odolnosti prepojovacej infraštruktúry DMZ zón dátových centier s cieľom plnohodnotne, robustne a prevádzkovo bezpečne naplniť komunikačné potreby informačných systémov SIS II, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.
Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.05.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
17.05.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Tomáš Kundrát
tomas.kundrat@minv.sk
+421 250944573

Dokumenty

Časť č. 1 - Zabezpečenie HW a SW infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 510 451,26 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30211200-3 - Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)
Doplňujúci CPV
30211000-1 - Sálové počítače
48710000-8 - Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
48800000-6 - Informačné systémy a servery
48820000-2 - Servery
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 - Zabezpečenie LAN/WAN infraštruktúry v datacentrách Ministerstva vnútra SR

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
983 115,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30211200-3 - Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)
Doplňujúci CPV
32420000-3 - Sieťové zariadenia
32422000-7 - Sieťové komponenty
48732000-8 - Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti dát
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy