Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 02:36

Karta DSZ #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
2162
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2019-2022
Numer zamówienia
2103/2019
Numer ogłoszenia BZP
03944-MUS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 028-062646
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
4 650 000,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý sám o sebe predpokladá zadávanie zákaziek na základe čiastkových výziev, podľa potrieb verejného obstarávateľa, nemá rozdelenie predmetu zákazky na časti svoje opodstatnenie.
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre lesnícke služby v pestovateľskej činnosti realizované na lesných škôlkach Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Pôjde o súbor prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných (krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.

Zoznam jednotlivých výkonov v rámci lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti v rámci OZ Semenoles je uvedený v prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2019 00:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2022 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adres
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty

Oferty