Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:36

Karta obstarávania #MAGS OVO 56518/2020
PARKSYS

Informácie

ID zákazky
8305
Názov predmetu
PARKSYS
Číslo spisu
MAGS OVO 56518/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 162-393718
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Doplňujúci CPV
72200000-7 - Programovanie softvéru a poradenstvo
72210000-0 - Programovanie softvérových balíkov
72211000-7 - Programovanie systémového a používateľského softvéru
34996300-8 - Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská
63712400-7 - Parkovacie služby
98351100-9 - Služby týkajúce sa parkovísk
98351110-2 - Služby súvisiace s presadzovaním predpisov o parkovaní
48810000-9 - Informačné systémy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

ParkSys je obstarávaný ako softvérová služba (SaaS) poskytovaná dodávateľom pre Bratislavu, obsahujúca základnú
funkcionalitu umožňujúcu zriadiť všetky relevantné integrácie a parkovacie služby vo všetkých mestských častiach a
parkovacích zónach tak, ako je popísané v opise predmetu zákazky. Implementácia politiky parkovania si vyžaduje IT
systém, ktorý sa použije na správu parkovania a platieb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.06.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
Ďalšie kontakty
Zuzana Jamnická - zuzana.jamnicka@bratislava.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563

Dokumenty