Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 05:48

Karta obstarávania #NBS1-000-080-696
Systém pre správu dokumentov (dokument manažment systém - DMS)

Informácie

ID zákazky
39646
Názov predmetu
Systém pre správu dokumentov (dokument manažment systém - DMS)
Číslo spisu
NBS1-000-080-696
Číslo z vestníka VO
17936 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 094-291790
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
5 340 000,00 EUR
Hlavný CPV
72263000-6 - Implementácia softvéru
Doplňujúci CPV
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72212311-2 - Služby na vývoj softvéru na riadenie dokumentov
48800000-6 - Informačné systémy a servery
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je:
Časť č. 1: Informačný systém pre správu dokumentov (DMS).
Predmetom zákazky je systém pre tvorbu a správu dokumentov v prípravnej fáze ich životného cyklu, vrátane nástrojov na kolaboráciu, verzionovanie dokumentov ich pripomienkovanie a iné.
Časť č. 2: Rozšírenie informačného systému registratúry (eOffice ERM).
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich funkcionalít IS registratúry. Rozšírenie IS registratúry sa bude týkať najmä prepojenia IS registratúry s IS DMS a agendovými systémami. IS registratúry umožní integráciu IS DMS a agendových systémov cez aplikačné programové rozhranie (API) IS registratúry pre zabezpečenie evidencie registratúrnych záznamov a pohľadov do evidencie registratúry. Predmetom zákazky je aj rozšírenie existujúcich služieb elektronickej podateľne a webových formulárov. Súčasťou predmetu zákazky je úprava a rozšírenie nastavenia záznamov a nastavenia agendových spisov pre vybrané agendy identifikované v prípravnej fáze projektu.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Prípravné trhové konzultácie:
Verejný obstarávateľ uskutočnil príprvné trhové konzultácie (PTK) s cieľom získania informácií najmä pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania. Priebeh PTK je zdokumentovaný na webovom sídle verejného obstarávateľa:

https://nbs.sk/o-narodnej-banke/verejne-obstaravanie/pripravne-trhove-konzultacie/ptk-informacny-system-pre-spravu-dokumentov-dms/

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.07.2023 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.07.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Milan Kučera
milan.kucera@nbs.sk
+421 257871246

Dokumenty

Časť č. 1: Informačný systém pre správu dokumentov (DMS)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 750 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
72263000-6 - Implementácia softvéru
Doplňujúci CPV
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72212311-2 - Služby na vývoj softvéru na riadenie dokumentov
48800000-6 - Informačné systémy a servery
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2: Rozšírenie informačného systému registratúry (eOffice ERM)

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 590 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
72263000-6 - Implementácia softvéru
Doplňujúci CPV
72212311-2 - Služby na vývoj softvéru na riadenie dokumentov
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy