Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2020 14:07

Karta obstarávania #36636/2020
Mestská autobusová doprava

Informácie

ID zákazky
7760
Názov predmetu
Mestská autobusová doprava
Číslo spisu VO
36636/2020
Číslo z vestníka VO
25265 - MSS
Číslo z vestníka EU
2020/S 134-329892
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
29 000 000,00 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Doplňujúci CPV
60100000-9 - Služby cestnej dopravy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služby mestskej autobusovej dopravy v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD“) za určené základné cestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti predmetného územia a pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2020 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty