Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 13:17

Karta obstarávania #OB20ZLN046
Nový Bulvár Žilina

Informácie

ID zákazky
8839
Názov predmetu
Nový Bulvár Žilina
Číslo spisu
OB20ZLN046
Číslo z vestníka VO
33324 - MDS
Číslo z vestníka EU
2020/S 188-454231
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Súťažný dialóg
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
198 100,00 EUR
Hlavný CPV
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Doplňujúci CPV
71222000-0 - Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71247000-1 - Dohľad nad stavebnými prácami
71300000-1 - Inžinierske služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetné územie je frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Okolitá zástavba už prešla modernizáciou a stavebnými úpravami. Ulicou A. Bernoláka prechádza jeden z najvýznamnejších peších ťahov mesta Žilina, spájajúci historické centrum mesta s jeho južnou časťou (centrum Rudiny I-Na Hlinách – centrum Rudiny II-Na Hlinách – centrum Solinky).
Od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia, primeraný jednotlivým častiam ulice. Zároveň očakávame návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice A. Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami aj vo vzťahu k budúcej revitalizácii jej pokračovania (tzv. „Starý Bulvár“) naznačenej v platnom územnom pláne zóny, ako aj premostenie ulice Mostná s autobusovou zastávkou MHD / SAD.

Očakávame komplexný návrh, ktorý celý vymedzený priestor navrhne atraktívnejším aj príjemnejším pre pobyt a pohyb na ulici a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu.

Na veľkej časti riešeného územia sa v súčasnosti nachádzajú parkovacie plochy a komunikácie pre pešiu a automobilovú dopravu, vrátane vjazdov do vnútroblokov sídliska. Samotné plochy pre peších tiež nie sú adekvátne svojmu významu a polohe.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú splnené podmienky na použitie súťažného dialógu podľa § 70 zákona o verejnom obstarávaní. Predmet zákazky je v porovnaní s inými zadaniami zameranými na návrh verejných priestorov výnimočne zložitý v požiadavke na urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie s dôrazom na urbanistický detail. Z pohľadu mesta sa jedná o historicky a priestorovo dôležitú časť, ktorá je súčasťou hlavnej kompozičnej osi mesta a ktorá priamo nadväzuje na významné jestvujúce a navrhované urbanistické štruktúry.

Očakáva sa, že pri použití súťažného dialógu bude možné získať návrh/riešenie, ktorý tieto faktory bude zohľadňovať a riešiť v maximálnej miere a s väčšou istotou, než by sa dalo očakávať pri predkladaní návrhov prostredníctvom štandardnej anonymnej súťaže návrhov, pri ktorej nie je možné o návrhu/riešení rokovať v priebehu jeho spracovania.

Spôsob zadávania zákazky prostredníctvom súťažného dialógu umožňuje efektívne a potrebné prepojenie viacerých etáp prípravy pre obstarávaný predmet zákazky do jedného procesu. Priebežné formulovanie zadania zákazky na základe návrhov uchádzačov súťažného dialógu a rokovanie o navrhovaných riešeniach vo všetkých ich aspektoch umožňuje z jednotlivých postupov verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní iba postup súťažného dialógu.

Zámerom Mesta Žilina je nájsť uchádzača, ktorý komplexne spracuje zákazku uvedenú v kapitole 14. Ďalší postup.
Účelom tohto procesu je nájsť riešenie a riešiteľa pre túto pomerne zložitú úlohu. Rozsah služieb je závislý od konkrétneho návrhu riešenia a Autorského prístupu, preto sa podrobnejší rozsah služieb môže vhodne upraviť v priebehu súťažného dialógu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka je objemom podprahová. Keďže súťažný dialóg sa nachádza medzi nadlimitnými zákazkami, preto sa použil tento formulár

Termíny

1. etapa - lehota podania žiadosti o účasť s autorským prístupom
26.10.2020 12:00:00
Plánované otváranie žiadostí
26.10.2020 12:15:00
2b. lehota NÁVRH riešenia
01.02.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.02.2021 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žilina
Adresa
Námestie obetí komunizmu 1
Žilina
01131, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8155

Dokumenty