Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:28

Karta obstarávania #40136/2022
Cyklochodník na uliciach j. Bottu a Š. Moyzesa

Informácie

ID zákazky
26750
Názov predmetu
Cyklochodník na uliciach j. Bottu a Š. Moyzesa
Číslo spisu
40136/2022
Číslo z vestníka VO
30584-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 952 289,20 EUR
Hlavný CPV
45233162-2 - Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Doplňujúci CPV
34993000-4 - Osvetlenie ciest
77315000-1 - Výsadba
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis

Realizácia stavebných prác – zrealizovanie nového cyklochodníka vrátane sadových úprav, verejného osvetlenia a mobiliáru, preložky distribučného rozvodu, preložky prípojok k rodinným domom, ochrany inžinierskych sietí, vytvorenie polopodzemného kontajneroviska.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.07.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.07.2022 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 333236343
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty