Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:04

Karta obstarávania #NBS1-000-080-915
Agendové systémy dohľadu a regulácie

Informácie

ID zákazky
37268
Názov predmetu
Agendové systémy dohľadu a regulácie
Číslo spisu
NBS1-000-080-915
Číslo z vestníka VO
11163 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 050-144222
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 750 000,00 EUR
Hlavný CPV
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
Doplňujúci CPV
72262000-9 - Vývoj softvéru
72263000-6 - Implementácia softvéru
72212422-3 - Súbor služieb na vývoj softvéru
72222300-0 - Služby informačných technológií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Rozdelenie predmetu zákazky je technicky a procesne nerealizovateľné, vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o tvorbu diela definovaného opisom predmetu zákazky, ktoré bude dodávané v súlade so špecifickými požiadavkami verejného obstarávateľa. Jednotlivé aktivity, ktoré sú potrebné pre jeho úspešné vytvorenie/dodanie musia prebiehať paralelne, ich kroky sa budú navzájom ovplyvňovať a viesť k čiastočným výstupom, z ktorých sa bude dielo skladať a bude akceptované ako celok. Pri identifikácii existujúcich procesov, ich objektívnom analyzovaní a vyhodnocovaní z pohľadu nedostatkov, možných scenárov optimalizácie podporných procesov, vrátane predpokladov a obmedzení pre nový model ich fungovania, ako podklad k realizácii zefektívnenia procesov bude nevyhnutná spolupráca medzi jednotlivými expertmi, ktorí budú predmetné činnosti vykonávať a následne realizovať zmeny v praxi.
V prípade, ak by bola zákazka rozdelená na časti a jednotlivé časti by neposkytoval ten istý uchádzač, bolo by potrebné zabezpečiť dodatočného projektového integrátora, ktorý by zabezpečil úspešný prenos medzi jednotlivými aktivitami predmetu zákazky a vytvoril systém (o. i. aj právnej) zodpovedností za jednotlivé parciálne výstupy, čo by pre obstaranie samotného predmetu zákazky v konečnom dôsledku znamenalo navýšenie nákladov a prinieslo výrazné zvýšenie rizík nedodania projektu. V prípade nedodania alebo nezrealizovania jednej časti zákazky by neboli naplnené ciele projektu a zákazku by nebolo možne považovať za zrealizovanú (chýbajúci výstup neumožní akceptovať ani len časť diela). Nakoľko zodpovednosti a úlohy jednotlivých expertov z jednotlivých oblastí sa vzájomne prelínajú, je možné akceptovať iba spoločné a jednotné výstupy vytvorené spoločnou prácou týchto odborníkov, a preto nie je možne tieto parciálne aktivity zadávať samostatne.
Rovnako aj samotné dielo môže byť akceptované len ako celok, tzv. riešenie „na kľúč“, kde zodpovednosť za všetky výstupy má len jeden dodávateľ.
Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EU o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recital 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých poskytovateľov časti zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Verejný obstarávateľ považuje požiadavku na dodanie kompletného riešenia, vrátane dodávky HW za vhodnú vzhľadom k tomu, že:
- predmetný HW je priamo potrebný pre plnenie v rámci dodávky ASDR a je súvzťažný so schopnosťou plniť záväzky pri vytváraní a dodaní ASDR
- predmetný HW predstavuje výrazne nízky podiel (pod 1 % ) z hodnoty celej dodávky v rámci ASDR čo vzhľadom na náročnosť spracovania, vyhodnocovanie súťaže, v ktorej je zákazka rozdelená na časti, sa javí ako nehospodárne
- celý predmet dodávky ASDR, a to aj vrátane HW vie na základe prieskumu trhu prostredníctvom obchodného registra (náhľad na predmet činnosti) dodať vysoký počet potencionálnych hospodárskych subjektov (informácie zistené z PTK, pred vyhlásením súťaže). Predmet činnosti na dodávku HW je bežnou súčasťou podnikateľského portfólia hospodárskych subjektov schopných vyvinúť a dodať ASDR.
Verejný obstarávateľ považuje požiadavku na dodanie kompletného riešenia, vrátane dodávky Kasten Enterprise (10 nodov) a Elastic Platinum (3 nody) za vhodnú vzhľadom k tomu, že:
- predmetné položky sú priamo potrebné pre plnenie v rámci dodávky ASDR a sú súvzťažné so schopnosťou plniť záväzky pri vytváraní a dodaní ASDR
- predmetné položky predstavujú výrazne nízky podiel (pod 0,7 %) z hodnoty celej dodávky v rámci ASDR čo vzhľadom na náročnosť spracovania, vyhodnocovanie súťaže, v ktorej je zákazka rozdelená na časti, sa javí ako nehospodárne
- celý predmet dodávky ASDR, a to aj vrátane dodávky Kasten Enterprise (10 nodov) a Elastic Platinum (3 nody) vie na základe prieskumu trhu prostredníctvom obchodného registra (náhľad na predmet činnosti) dodať vysoký počet potencionálnych hospodárskych subjektov (informácie zistené z PTK, pred vyhlásením súťaže). Predmet činnosti na dodávku softvérových produktov (subskripcií), je bežnou súčasťou podnikateľského portfólia hospodárskych subjektov schopných vyvinúť a dodať ASDR.
Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu poskytnúť celý predmet zákazky, a ktoré disponujú dostatočnými odbornými kapacitami na úspešné zrealizovanie celého predmetu zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je vývoj a zavedenie centrálneho, komplexného, procesne orientovaného agendového informačného systému v oblasti dohľadu nad finančným trhom, regulácie a metodiky finančného trhu (ASDR). Verejný obstarávateľ požaduje aby navrhovaným riešením boli realizované zmeny v týchto základných agendách NBS:
• dohľad nad finančným trhom – dohľad nad subjektami v sektoroch: Bankovníctvo, platobné služby, el. peniaze, poisťovníctvo, kolektívne investovanie, trh cenných papierov, finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, nebankoví veritelia, devízová oblasť, dôchodkové sporenie;
• regulácia a metodika finančného trhu – navrhovanie a vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných NBS v oblasti finančného trhu, príprava stanovísk, vyjadrení, metodických usmernení, odporúčaní a iné.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Prípravné trhové konzultácie:
Verejný obstarávateľ uskutočnil príprvné trhové konzultácie (PTK) s cieľom získania informácií najmä pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania. Priebeh PTK je zdokumentovaný na webovom sídle verejného obstarávateľa.

https://nbs.sk/o-narodnej-banke/verejne-obstaravanie/pripravne-trhove-konzultacie/ptk-pre-ucel-dodania-agendoveho-systemu-pre-dohlad-a-regulaciu-asdr/

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.06.2023 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
16.06.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adresa
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Milan Kučera
milan.kucera@nbs.sk
+421 257871246

Dokumenty