Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.01.2020 22:13

Karta obstarávania #S09592-2019-OZZ
Výstavba Detenčného ústavu Hronovce

Informácie

ID zákazky
3898
Názov predmetu
Výstavba Detenčného ústavu Hronovce
Číslo spisu VO
S09592-2019-OZZ
Číslo z vestníka EU
2019/S 106-260219
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Užšia súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 132 000,00 EUR
Hlavný CPV
45215120-4 - Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu, charakter a zložitosť predmetu zákazky, ktorým sú stavebné práce a súvisiace služby, ktoré tvoria jeden vzájomne funkčne prepojiteľný celok a nie je možné, aby tieto práce a súvisiace služby poskytovali rôzni dodávatelia, lebo ide prevádzkovo o jednoliaty funkčný celok. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku. V zmysle uvedeného by bolo rozdelenie zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba Detenčného ústavu v obci Hronovce. Objekt bude slúžiť ako zariadenie na výkon ochranného opatrenia "Detencia", pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Jedná sa o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
19.08.2019 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
19.08.2019 10:30:00
Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.01.2020 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Rudolf Link
rudolf.link@health.gov.sk
+421 259373248

Dokumenty