Stav: Ukončená

Serverový čas: 04.06.2023 18:45

Karta obstarávania #MAGS OVO 61482/2020
Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

Informácie

ID zákazky
7223
Názov predmetu
Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor
Číslo spisu
MAGS OVO 61482/2020
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
90 567 150,00 EUR
Hlavný CPV
45234121-0 - Práce na stavbe električkovej trate
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zdôvodnenie je obsahom prílohy A5 Súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Úplný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2021 13:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.03.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@bratislava.sk
+421 259356295

Dokumenty